Page 1
Standard

Programul încasărilor taxelor pentru semestrul II 2015-2016

Taxele de studii aferente semestrului al II-lea al anului universitar 2015-2016 se pot plăti în perioada 14.03.2016 – 15.04.2016.

Studenții exmatriculați pentru neachitarea taxelor pe semestrul I se mai pot reînmatricula pe baza unei cereri,adresată Prorectorului responsabil cu procesul de invățământ si problematică studențească,cu plata taxei de reînmatriculare și a următoarelor penalizări:
-pentru debite mai mici de 100lei,penalizarea este 10 lei;
-pentru debite mai mari de 100lei,penalizarea este 15% din valoarea debitului fără a depași 150 lei.

Plata taxelor si a penalizărilor se face exclusiv cu cardul,la facultate.

Standard

Oportunități de studii, practică si cercetare in străinătate

Departamentul Relaţii Internaţionale din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara vă aduce la cunoştinţă următoarele oportunităţi de studii, practică, cercetare şi participare la manifestări ştiinţifice în străinătate:

1. Burse Erasmus+ pentru mobilităţi de practică – studenţi şi absolvenţi

2. Stagii de practică remunerate la CERN

3. CERN OpenLab Summer School Programme

4. Programul de burse Copernic

5. Burse de studii Erasmus+ KA103

6. Burse de studii Erasmus+ KA107

7. Burse de studii ACBS în China şi Polonia

8. Burse pentru programul de masterat „Didactique des langues”

9. Burse Master Mind Scholarship Programme

10. Şcoala de vară „IT Fundamentals of National Park Monitoring”

11. Şcoala de vară „Automotive engineering and management”

12. Cursuri intensive de limba germană

13. Burse de excelenţă pentru programe postdoc în Belgia

14. Granturi pentru publicarea de lucrări ştiinţifice francofone

15. Burse WBI de cercetare postdoc de scurtă durată

16. Programul de burse de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală Vasile Pârvan şi Nicolae Iorga

17. Granturi pentru organizarea de manifestări ştiinţifice francofone

18. Granturi pentru participarea la manifestări ştiinţifice francofone

19. Apeluri la candidaturi pentru proiecte internaţionale

Detalii privind termenele limită, valoarea granturilor şi linkurile către paginile acestor programe găsiţi aici

Standard

Simpozionul științific internațional studențesc ,,Protecția Mediului-prezent și viitor”

Departamentul Ingineria Mediului din cadrul Facultății de Protecția Mediului, Universitatea din Oradea, Centrul de Cercetări pentru Agricultură și Protecția Mediului ,,Crișana” al Academiei Oamenilor de Știință din România, în colaborare cu Universitatea din Debrecen și Societatea Academică de Protecția Mediului, organizează Simpozionul științific internațional studențesc ,,Protecția Mediului-prezent și viitor” în data de 3.06.2016.Mai multe detalii aici

Standard

ACTELE NECESARE OBLIGATORII PENTRU BURSA SOCIALĂ AN UNIV. 2015/2016 SEM.II

1. DOSAR PLIC
2. CERERE (FORMULAR TIP SE PRIMEŞTE DE LA SECRETARIAT PENTRU COMPLETAREA LUI)
3. ADEVERINŢE CU VENITUL BRUT AL PĂRINŢILOR/STUDENTULUI PE LUNILE DECEMBRIE 2015, IANUARIE SI FEBRUARIE 2016 (CARE POT FI), DUPĂ CAZ:
– ADEVERINTA DE SALARIU SAU
– CUPOANE DE PENSIE SAU
– CUPOANE DE SOMAJ SAU
– DECLARATIE DATA IN FATA NOTARULUI DE LA MAME CASNICE/TATII CASNICI SI STUDENT CA NU AU REALIZAT VENITURI IN LUNILE MENTIONATE MAI SUS;
IN CAZUL IN CARE CUPOANELE DE PENSIE SUNT PIERDUTE SE POATE ELIBERA DE LA OFICIUL DE PENSII O ADEVERINTA
4. ADEVERINTE DE LA ADMINISTRATIA FINANCIARA PENTRU AMBII PARINTI SI STUDENT (PENTRU ALTE VENITURI, DECAT SALARIUL-EX. VENITURI DIN CHIRII, ACTIVITATI COMERCIALE, ETC.)
5. ADEVERINTE DE LA PRIMARIE PE NUMELE TATALUI, NUMELE MAMEI SI NUMELE STUDENTULUI/STUDENTEI PENTRU ATESTAREA VENITULUI AGRICOL (SA REIASA EXPLICIT DACA SE REALIZEAZA VENIT AGRICOL SI SUMA REALIZATA DIN VENIT DACA ESTE CAZUL),
6. ADEVERINTE DE SCOLARIZARE DE LA FRATII/SURORILE STUDENTULUI + CUPOANELE DE ALOCATIE PENTRU ACESTIA PE LUNILE DECEMBRIE 2015, IANUARIE SI FEBRUARIE 2016, PRECUM SI ALOCATIILE SUPLIMENTARE, DACA ESTE CAZUL AFLATI IN INTRETINEREA PARINTILOR,
7. COPII CERTIFICATE DE NASTERE ALE PRESCOLARILOR AFLATI IN INTRETINEREA PARINTILOR,
8. EXTRAS IN CARE SA APARA NUMARUL CONTULUI BANCAR (COD IBAN) DE LA UNA DIN URMATOARELE BANCI BCR, RAIFFEISEN, ING, BRD, TRANSILVANIA, BANC POST (CU CNP),
-CERTIFICAT DE DECES (DACA ESTE CAZUL),
-HOTARARE JUDECATOREASCA DE DIVORT (DACA ESTE CAZUL),
-HOTARARE DE ADOPTIE (DACA ESTE CAZUL),
-ACTUL DIN CARE SA REZULTE CALITATEA DE TUTORE (DACA ESTE CAZUL).
-DECLARAŢIE NOTARIALA PENTRU STUDENT/STUDENTA CA NU A LUCRAT IN LUNILE DECEMBRIE 2015, IANUARIE SI FEBRUARIE 2016 SI IN PREZENT

SALARIUL MINIM BRUT ESTE DE 1.050 LEI/LUNA

DOSARUL CU ACTELE SE VOR DEPUNE LA SECRETARIAT PANA LA DATA DE 11.03.2016 ORA 12:00

SE ACCEPTA NUMAI DOSARE COMPLETE!

Standard

Bine de știut in sesiune

Statutul Studentului (Codul drepturilor și obligațiilor studentului) este un document oficial adoptat în UPT în urma Hotărîrii Senatului nr. 32/20.09.2012. Acesta reglementează o serie de aspecte cu privire la viața studențească și drepturile și obligațiile studentului în UPT. Deoarece am primit câteva sesizări cu diferite contexte din UPT, am realizat un extras cu câteva articole importante de știut în această perioadă a sesiunii. Statutul Studentului, în variantă completă se poate accesa,aici

În cazul în care considerați că au fost abateri cu privire la cele scrise mai jos vă rugăm sesizați problemele conducerilor organizațiilor studențești din facultatea voastră, conducerii facultății sau reprezentantului studenților în Consiliul de Administrație:0757 694 035 – Craia Daniel

Drepturi instituționale
1.Dreptul să fie informați cu privire la numărul, tipul și cuantumul fiecărei taxe practicate de către UPT. Cuantumul taxelor de studiu nu se pot mări pe parcursul ciclului de studiu.
2.Dreptul de a fi tratați cu respect de către cadrele didactice și de către personalul angajat al instituției. Este interzisă utilizarea apelativelor și formulelor cu caracter ofensator, injurios, intimidant, umilitor sau conținând limbaj ori implicații sexuale explicite sau implicite la adresa studentelor și studenților;
3.Dreptul de a sesiza abuzuri și nereguli și de a cere verificarea și evaluarea acestor sesizări de către organisme specializate prevăzute de legislația în vigoare, precum și dreptul la protecția celor care sesizează,

Drepturi educationale:
1. Dreptul de a avea acces la spații și echipamente pentru desfășurarea în condiții optime a procesului educațional;
2. Dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/secție/grupă, în funcție de dimensiunea acestor tructuri, din rândul cadrelor didactice, din facultatea în cadrul căreia își desfășoară cursurile;
3. Dreptul de a avea acces la spații și echipamente pentru desfășurarea în condiții optime a procesului educațional;
4. Dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/secție/grupă, în funcție de dimensiunea acestor structuri, din rândul cadrelor didactice, din facultatea în cadrul căreia își desfășoară cursurile;
5. Dreptul de a întrerupe și relua studiile conform Cartei Universitare și a legislației în vigoare;
6. Dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu privire la programa analitică, structura și obiectivele cursului, competențele generate de acesta, precum și cu privire la modalitățile de evaluare și examinare. Orice modificare ulterioară a modalităților de evaluare și examinare, poate fi făcută doar cu acordul studenților;
7.Dreptul la suport de curs acordat gratuit fiecărui student, în format fizic sau electronic și acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit, în bibliotecile universității sau pe site‐ul facultăţilor;
8.Dreptul de a stabili datele de evaluare de comun acord cu titularul de curs prin reprezentantul de an/serie/secţie al studenților cu cel puţin o săptămână înainte de desfăşurare a evaluării;
9.Dreptul la o evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competențelor dobândite după parcurgerea unui curs, cu respectarea programei și dreptul de a cunoaște baremul după care au fost evaluați;
10.Dreptul la contestarea notelor din examenele scrise, rezolvarea contestaţiei fiind făcută de către o comisie din care nu fac parte cadre didactice care au evaluat inițial, în prezența studentului contestator, în cazul care studentul solicită acest lucru și a cadrului didactic, conform reglementărilor interne ale UPT;
11. Dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoştinţelor învăţate în maniera prestabilită de către titularul de curs, astfel încât metoda alternativă identificată să nu limiteze standardele examinării;
12.Dreptul de a primi rezultatele evaluărilor în termen de maximum 7 zile de la data susținerii examenului și cu minim o săptămână înainte de desfășurarea următoarei date de examinare;
13. Dreptul de a i se restitui, la cerere, în copie, un exemplar înregistrat de universitate al lucrării de licență/dizertație și de a i se comunica punctajul acordat;
14.Dreptul de a susţine fără limitare examene de mărire a notelor, inclusiv la discipline studiate în anii precedenţi, fără cost. Nota se modifică numai încazul în care studentul obţine o notă mai mare decât cea iniţială;
15.Dreptul de a i se motiva absențele de la activitatea academică de către Biroul Consiliului Facultății, pe baza actelor justificative şi a cererii individuale a studentului. Absenţele se motivează pentru cazuri medicale, participări la manifestări sportive de performanţă, participări la conferinţe, simpozioane, la activitatea de reprezentare a studenţilor şi alte cazuri deosebite.

Studenții au următoarele obligații:
1. De a respecta drepturile de autor ale altor persoane și de a recunoaște paternitatea informațiilor prezentate în lucrările elaborate;
2. De a respecta prevederile codului etic al UPT;
3. De a elabora și susține lucrări de evaluare la nivel de disciplină și lucrări de absolvire originale;
4. De a sesiza autorităților competente orice nereguli în procesul de învățământ și în cadrul activităților conexe acestuia;
5. De a participa la activități academice fără a fi sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe interzise;
6. De a nu folosi un limbaj și comportament neadecvat mediului universitar;
7. De a respecta corpul profesoral și personalul auxiliar;
8. De a utiliza în mod corespunzător, conform destinației stabilite, toate facilitățile și subvențiile primite;
9.De a plăti sumele corespunzătoare în cazul în care aceştia sunt găsiţi vinovaţi pentru prejudicierea universităţii prin degradarea sau distrugerea bunurilor materiale utilizate;;
10. De a respecta curățenia, liniștea și ordinea în spațiul universitar;
11. De a păstra integritatea și buna funcționare a bazei materiale puse la dispoziția lor de către Universitatea „Politehnica” din Timișoara;
12.De a informa autoritățile competente cu privire la existența oricărei situații care ar putea influența buna desfășurare a activităților de studiu individual și general;
13. De a îndeplini angajamentele financiare impuse de către UPT, în condițiile stabilite în contractul de studiu;
14. De a purta o vestimentație decentă pe tot parcursul desfășurării actului educațional și al activităților conexe.

Studenților li se pot aplica următoarele sancțiuni:
(1) Mustrarea scrisă, aplicată de către Decanul Facultății;
(2) Avertismentul scris, aplicat de către Decanul Facultății;
(3) Retragerea dreptului de a fi cazat în căminele universității, sancțiune aplicată de către Directorul
General Administrativ, la propunerea Comitetului de cămin, în urma consultării cu reprezentanții studenților;
(4) Exmatricularea din universitate, sancțiune aplicată de către Rector, la propunerea Consiliului Profesoral.

Sursa: cospol.upt.ro

Standard

Programarea examenelor din Sesiunea 1, 2015-2016

Sesiunea de iarnă se desfășoară astfel:

Prezentarea 1: 18 ianuarie – 7 februarie 2016
Prezentarea 2: 15 februarie – 28 februarie 2016

ATENȚIE!!! ÎN Săptămâna 22 februarie – 28 februarie 2016 ESTE ȘCOALĂ!!!

DATELE, ORELE ŞI SĂLILE POT FI MODIFICATE!

Programarea examenelor o puteți consulta aici

Standard

Programare restanțe semestrul al II-lea, ani terminali, an universitar 2015-2016

În vederea sprijinirii studenților din anii terminali, ciclul licență (inclusiv anul VI Arhitectură) și ciclul master, care au restanțe la disciplinele din semestrul II al anilor neterminali și întrucât examenele pentru disciplinele menționate se susțin în sesiunea din vară, ceea ce nu ar permite ca respectivii studenți să participe la proba de licență respectiv disertație, este necesară stabilirea unui cadru care să asigure susținerea probelor de verificare în timp util.

În consecință, toate cadrele didactice titulare la discipline din semestrul II din ani neterminali au obligația de a fixa 3 programări pentru probele de verificare (examen sau evaluare distribuită) pentru studenții din anii terminali, ciclul licență (inclusiv anul VI Arhitectură) și ciclul master. Termenele limită pentru aceste programări sunt 15.05.2016 pentru Facultatea de Arhitectură și Urbanism și ciclul master și 22.05.2016 pentru toate celelalte facultăți, ciclul licență. Este necesar ca activitatea pe parcurs la respectivele discipline să fie promovate până la data programării a 3-a.

Se recomandă fixarea programării 1 în luna decembrie 2015.

Adresa poate fi citită aici

Standard

Candidații pentru posturile de Studenți Reprezentanți în Consiliul Facultății și Senatul UPT

În urma call-ului deschis pentru depunerea candidaturii pentru posturile de studenți reprezentanți în Consiliul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului și Senatul Universității Politehnica Timișoara și-au depus candidatura urmatoarele:

Senat:
– Andreea Zvezdana VIDINARU ( Click aici );

Consiliu:

Licență:
– Adriana ATANASE ( Click aici );
– Adrian PĂCURARIU ( Click aici );

Master:
– Mihaela LĂBOȘEL ( Click aici );
– Daniel CRAIA ( Click aici );

Doctorat:
– Delia DUCA ( Click aici ).

Alegerile vor avea loc în data de 24 noiembrie 2015, în Sala de Marmură de la parterul facultății.

Standard

Programul încasărilor taxelor pentru semestrul I 2015-2016

Taxele de studii aferente semestrului I al anului universitar 2015-2016 se pot plăti în perioada 16.11.2015 – 16.12.2015.

Achitarea taxelor restante se face in perioada 11.01-15.01.2016,cu plata unei penalizări,după cum urmeaza:
-pentru debite mai mici de 100lei,penalizarea este 10 lei;
-pentru debite mai mari de 100lei,penalizarea este 15% din valoarea debitului fără a depași 150 lei.

Plata taxelor si a penalizărilor se face exclusiv cu cardul,la facultate.

Standard

CALENDARUL ALEGERILOR STUDENȚILOR REPREZENTANȚI ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII ȘI SENATUL UPT

CALENDARUL ALEGERILOR STUDENȚILOR REPREZENTANȚI ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII ȘI SENATUL UPT
1. Promovarea calendarului de alegere a studenților reprezentanți în Consiliul Facultății și Senatul UPT: 2 noiembrie 2015 – 8 noiembrie 2015.
2. Depunerea dosarului de candidatură online, pe office@lsct.ro: 9 noiembrie 2015 – 15 noiembrie 2015 (până la ora 23:59).
În cadrul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului sunt disponibile 4 locuri de studenți reprezentanți în Consiliul Facultății (două pentru Ciclul Licență, unul pentru Ciclul Master și unul pentru Ciclul Doctorat) și unul de student reprezentant în Senatul Universității.
Dosarul trebuie să conțină :
· Curriculum Vitae;
· poză;
· scrisoare de intenţie.
3. Promovarea candidaților: 16 noiembrie 2015 – 22 noiembrie 2015.
4. Sesiune de alegeri: 24 noiembrie 2015 în intervalul orar 10:00 – 18:00
Masa electoare este constituită din toți studenții facultății unde se candidează.
5. Contestații: 25 noiembrie 2015 – 26 noiembrie 2015 ( până la ora 23:59).
6. Rezultate finale: 27 noiembrie 2015.