Bd. Vasile Pârvan, nr. 6 Timișoara RO 300223
office@lsct.ro

Statutul Studentului

Codul drepturilor și obligațiilor studentului
din Universitatea “Politehnica” din Timișoara

CAPITOLUL I – Dispoziții generale

Art. 1. Prezentul cod cuprinde drepturile și obligațiile studenților înmatriculați în cadrul Universității „Politehnica” din Timișoara – referită în ceea ce urmează prin abrevierea UPT ‐ , precum și statutul studenților reprezentanți în structurile de conducere ale universității și statutul asociațiilor studențești. Acest document a fost elaborat de către structurile studențești membre ale Convenției Organizațiilor Studențești din Politehnica din Timișoara (COSPol) și Comisia de Probleme Studențești a Senatului UPT în urma consultării cu studenții UPT.
Art. 2. Prezentul Cod a fost elaborate având în vedere:
(1) Legea educaţiei naţionale nr.1/2011;
(2) Codul Drepturilor și Obligațiilor Studentului adoptat prin OM nr. 3666/2012 și publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 225 în 4 aprilie 2012;
(3) Codul Studiilor Universitare de Doctorat, aprobat prinHG 681/2011 și publicat în MO al României nr. 551 din 3 august 2011;
(4) Carta UPT, adoptată de către Senatul UPT în data de 21.07.2011;
(5) Regulamentele interne ale UPT.
Art. 3. Senatul UPT adoptă Codul drepturilor și obligațiilor studentului din UPT, la propunerea studenților, cu respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum şi prezentul cod, în termen de 60 de zile de la adoptarea acestuia.
Art. 4.
(1) Calitatea de student, respectiv student‐doctorand se dobândește prin admiterea la un program de studii universitare de licență, master și respectiv doctorat potrivit art. 142 alin.(7) și art.199 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
(2) Contractul de studii încheiat între student și universitate, în urma admiterii la un program de studii universitare nu se poate modifica în timpul anului universitar.
Art. 5.
(1) Studenții sunt parteneri ai UPT și membri ai comunității universitare, beneficiind de drepturi și obligații în baza principiilor enunțate la art. 118 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
(2) Activitatea studenților în cadrul comunității universitare este reglementată de principiile enunțate la art. 202 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

Art. 6. Statul garantează pentru toți studenții din sistemul național de învățământ, un învăţământ echitabil în ceea ce privește admiterea, parcurgerea și finalizarea studiilor.
Art. 7.

(1) Candidații proveniți din medii dezavantajate socio‐economic sau marginalizate din punct de vedere social, inclusiv absolvenți ai liceelor din mediu rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori, pot beneficia de un număr de locuri bugetate garantate, în condițiile legii și în baza hotărârii Consiliului de Administrație, ce reglementează condițiile de admitere;
(2) Numărul de locuri alocate se face public concomitent cu publicarea procedurilor și a condițiilor de admitere în universitate;
(3) Asigurarea, pentru această categorie de studenți, a serviciilor gratuite de orientare și consiliere educațională și profesională, a serviciilor de tutorat precum și urmărirea traseelor educaționale în vederea asigurării integrării lor academice, sociale și culturale în comunitate, constituie, împreună cu calitatea acestora, un criteriu de evaluare a calității UPT.
Art. 8.
(1) Studentul, în calitate de membru al comunității academice, are drepturi și obligații care sunt cuprinse în prevederile Legii Educației Naționale – Legea nr. 1/2011, ale Cartei universitare a UPT, ale Codului Drepturilor și Obligaților Studentului – Anexa la OMECTS 3666/2012 și ale prezentului Cod;
(2) Drepturile și obligațiile studentului‐doctorand sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat;
(3) Drepturile studenților cu dizabilități fizice în desfășurarea activităților academice și a celor sociale și culturale sunt cele prevăzute la art. 118 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II – Drepturile Studentului

Art. 9. Drepturi instituționale
(1) Dreptul de a beneficia de gratuitatea studiilor universitare de licență, master și doctorat în limita locurilor bugetate disponibile și a reglementărilor din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în cazul cetățenilor români, cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, conform art. 142 alin. (4), etnicilor români de pretutindeni conform art. 205 alin. (4), precum și în cazurile prevăzute la art. 205 alin. (5) și (6);
(2) Dreptul la libera exprimare a opiniilor;
(3) Dreptul la protecția datelor personale conform legislației în vigoare;
(4) Dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise și semnate sau transmise la adresele oficiale de e‐mail ale universității și de a primi răspuns în scris, respectiv prin mijloace electronice la aceste cereri în termen de 30 de zile, în condițiile stabilite de lege și de regulamentele universitare;
(5) Dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese‐verbale și alte documente ale instituției la care studiază, în condițiile legislației în vigoare. Toate documentele de interes pentru studenți trebuie să fie disponibile pe site‐ul universității, precum și pe site‐urile tuturor facultăților;
(6) Dreptul de a beneficia de eliberarea gratuită a actelor de studii și a celor care atestă statutul de student inclusiv situația școlară/foaia matricolă, a diplomelor de licență, inginer, urbanist, master și doctor, suplimentele la diplomă, adeverințele, carnetele și legitimațiile, inclusiv cele pentru accesul la bibliotecă.
(7) Dreptul de a beneficia de un „Ghid al studentului”, în format electronic, și opțional și în format tipărit. Ghidul trebuie să cuprindă informații referitoare la:
a) Drepturile și obligațiile studenților;
b) Disciplinele din planul de învățământ;
c) Acumularea creditelor ECVET/ECTS și alegerea disciplinelor opționale;
d) Serviciile puse la dispoziție de universitate;
e) Procedurile de evaluare;

f) Cuantumul taxelor;
g) Baza materială a universității și a facultății;
h) Informații despre asociațiile studențești legal constituite;
i) Modalități de acces la burse și alte mijloace de finanțare;
j) Alte facilități și subvenții acordate.
(8) Dreptul de a cunoaște mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu precum și alte taxe percepute de universitate, în conformitate cu Carta UPT. În acest sens, UPT va transmite spre informarea studenților aceste date reprezentanților acestora și asociațiilor studențești înaintea ședințelor de Senat și de adoptare a lor și ori de câte ori se propune modificarea lor;
(9) Dreptul să fie informați cu privire la numărul, tipul și cuantumul fiecărei taxe practicate de către UPT. În acest sens, UPT va face publică orice hotărâre/decizie privind taxele practicate. Cuantumul taxelor de studiu nu se pot mări pe parcursul ciclului de studiu.
(10) Dreptul la un termen de înscriere de cel puțin 5 zile lucrătoare de la afișarea anunțului pentru concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare și mobilități;
(11) Dreptul studenților universității de a accesa neîngrădit amfiteatrele, sălile de cursuri și seminarii, laboratoarele, sălile de calculatoare, sălile de lectură, bibliotecile, bazele sportive, cluburile și toate celelalte mijloace puse la dispoziție de către universitate, pentru pregătirea profesională, științifică, culturală și sportivă a acestora;
(12) Dreptul de a fi tratați cu respect de către cadrele didactice și de către personalul angajat al instituției. Este interzisă utilizarea apelativelor și formulelor cu caracter ofensator, injurios, intimidant, umilitor sau conținând limbaj ori implicații sexuale explicite sau implicite la adresa studentelor și studenților;
(13) Dreptul de iniția și a participa la evaluarea cursurilor, seminarelor, lucrărilor practice, a prestației cadrelor didactice și a altor aspecte educaționale și/sau organizatorice legate de programul de studii urmat, potrivit prevederilor art. 303 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile în care are prezența la curs de minim 50% . Evaluările sunt informații publice și sunt folosite în evaluarea performanțelor respectivelor cursuri, seminare, stagii de practică, programe de studiu și cadre didactice și sunt publicate pe site‐ul universității. Modul de identificare, organizare și evaluare a practicii de specialitate reprezintă un criteriu obligatoriu de evaluare a calității programelor de studiu;
(14) Dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare și consiliere academică, profesională, psihologică și socială, conexe activității de învățământ, puse la dispoziție de UPT, potrivit Cartei Universitare;
(15) Dreptul de a participa și de a candida la alegerile studenților reprezentanți în Consiliul Facultății, Senatul Universității și Consiliului de Administrație în condițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
(16) Dreptul de a fi reprezentați în structurile universității care gestionează serviciile sociale, inclusiv comisiile de cazări, de alocare a burselor;
(17) Dreptul de a fi consultați și informați de către reprezentanții studenților în legătură cu hotărârile votate în structurile de conducere ale instituției din care fac parte;
(18) Dreptul de a participa la ședințele structurilor de conducere din cadrul instituțiilor de învățământ superior în calitate de reprezentanți aleși ai studenților;
(19) Dreptul de a petiționa în problemele vieții universitare;
(20) Dreptul de a sesiza abuzuri și nereguli și de a cere verificarea și evaluarea acestor sesizări de către organisme specializate prevăzute de legislația în vigoare, precum și dreptul la protecția celor care sesizează, potrivit Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;
(21) Dreptul de a beneficia de drepturi de autor și de proprietate intelectuală pentru rezultatele obținute prin activitățile de cercetare‐dezvoltare, creație artistică și inovare, conform legislației în vigoare, a Cartei Universitare și a eventualelor contracte între părți.
Art. 10. Drepturi educaționale
(1) Dreptul de a beneficia de un proces educațional centrat pe student în vederea dezvoltării personale, integrării în societate și dezvoltării capacității de angajare, păstrării locului de muncă și mobilităţii pe piața muncii;

(2) Dreptul la învățământ de calitate;
(3) Dreptul de acces la programe de mobilitate internă și externă, cu recunoașterea, conform legii, a creditelor obținute în acest fel;
(4) Dreptul de transfer în interiorul universității sau către o altă universitate, conform prevederilor legislației în vigoare și a Cartei UPT;
(5) Dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învățare conform art. 123 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, în cadrul programului de studiu, vor fi asigurate un număr minim de cursuri opționale și/sau facultative din totalitatea cursurilor oferite de UPT.
(6) Dreptul de a avea acces la spații și echipamente pentru desfășurarea în condiții optime a procesului educațional;
(7) Dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/secție/grupă, în funcție de dimensiunea acestor structuri, din rândul cadrelor didactice, din facultatea în cadrul căreia își desfășoară cursurile;
(8) Dreptul de a întrerupe și relua studiile conform Cartei Universitare și a legislației în vigoare;
(9) Dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu privire la programa analitică, structura și obiectivele cursului, competențele generate de acesta, precum și cu privire la modalitățile de evaluare și examinare. Orice modificare ulterioară a modalităților de evaluare și examinare, poate fi făcută doar cu acordul studenților;
(10) Dreptul de a refuza să participe la procesul educațional mai mult de 8 ore pe zi, reprezentând cursuri, laboratoare și seminarii, exceptând cazurile de pregătire practică;
(11) Dreptul la suport de curs acordat gratuit fiecărui student, în format fizic sau electronic și acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit, în bibliotecile universității sau pe site‐ul facultăţilor;
(12) Dreptul de a stabili datele de evaluare de comun acord cu titularul de curs prin reprezentantul de an/serie/secţie al studenților cu cel puţin o săptămână înainte de desfăşurare a evaluării;
(13) Dreptul la o evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competențelor dobândite după parcurgerea unui curs, cu respectarea programei și dreptul de a cunoaște baremul după care au fost evaluați;
(14) Dreptul la contestarea notelor din examenele scrise, rezolvarea contestaţiei fiind făcută de către o comisie din care nu fac parte cadre didactice care au evaluat inițial, în prezența studentului contestator, în cazul care studentul solicită acest lucru și a cadrului didactic, conform reglementărilor interne ale UPT;
(15) Dreptul la examinarea printr‐o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoştinţelor învăţate în maniera prestabilită de către titularul de curs, astfel încât metoda alternativă identificată să nu limiteze standardele examinării;
(16) Dreptul de a primi rezultatele evaluărilor în termen de maximum 7 zile de la data susținerii examenului și cu minim o săptămână înainte de desfășurarea următoarei date de examinare;
(17) Dreptul de a i se restitui, la cerere, în copie, un exemplar înregistrat de universitate al lucrării de licență/dizertație și de a i se comunica punctajul acordat;
(18) Dreptul de a fi implicat în activități de cercetare derulate de către UPT, de către centre de cercetare sau de alt tip din UPT sau de către cadrele didactice din UPT , în limita locurilor disponibile;
(19) Dreptul de a derula activități de cercetare folosind baza materială a UPT, cu acordul Senatului UPT sau al Consiliului Facultății sau al departamentului;
(20) Dreptul de a înființa în cadrul UPT ateliere, cluburi, cercuri, cenacluri, formații artistice și sportive, organizații, precum și publicații, în conformitate cu legislația în vigoare;
(21) Dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programului de studii universitare, precum și dreptul la baza materială;
(22) Dreptul la recunoașterea practicii efectuate individual, după evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor de practică în conformitate cu programul de studiu;
(23) Dreptul la proprietate intelectuală care se partajează cu echipa și universitatea în care lucrează, conform legislației în vigoare;
(24) Dreptul de a susţine fără limitare examene de mărire a notelor, inclusiv la discipline studiate în anii precedenţi, fără cost. Nota se modifică numai încazul în care studentul obţine o notă mai mare decât cea iniţială;
(25) Dreptul de a i se motiva absențele de la activitatea academică de către Biroul Consiliului Facultății, pe baza actelor justificative şi a cererii individuale a studentului. Absenţele se motivează pentru cazuri medicale, participări la manifestări sportive de performanţă, participări la conferinţe, simpozioane, la activitatea de reprezentare a studenţilor şi alte cazuri deosebite.

Art. 11. Drepturi sociale
(1) Dreptul la asistență medicală gratuită în cadrul Policlinicii Studențești, potrivit prevederilor art. 205 alin.
(1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
(2) Dreptul la cazare, cu excepția cazului în care studiază în localitatea de domiciliu, în condițiile legii și conform Regulamentului privind organizarea şi funcționarea Complexului de Cazare al UPT şi drepturile şi obligaţiile specifice ale studenţilor căminişti;
(3) Dreptul la subvenții pentru cazare conform art. 205, alin. (15) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
(4) Dreptul de a avea acces în spațiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenți sau pentru a derula activitățile interne, în afara orelor de curs și a altor activități prestabilite;
Art. 12. (1) În cazul eliberării duplicatelor actelor de studii, instituțiile de învățământ superior pot percepe taxe stabilite anual prin hotărârea Consiliului de Administrație al UPT;
(2) Studenții beneficiază de următoarele reduceri de tarife, în condițiile legii:
a) Cu cel puțin 50% pentru transportul local în comun, de suprafață, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) De 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale și sportive organizate de instituții publice, conform art. 205 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
(3) Studenții sunt încurajați să participe la acțiuni de voluntariat, pentru care pot primi un număr de 2 credite conform art. 203 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Modalitatea de acordare a acestor credite va fi stabilită de Senatul Universităţii. Această activitate va fi consemnată în suplimentul diplomei de studii, în conformitate cu legislația în vigoare;
(4) Studenții etnici români din afara granițelor țării, bursieri ai statului român, beneficiază de gratuitate pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale și sportive organizate pe teritoriul României, potrivit prevederilor art. 205 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Art. 13. (1) Studenții pot beneficia de următoarele tipuri de burse:
a) Burse pentru stimularea performanței, care se distribuie conform Regulamentului privind acordarea de burse și ajutoare sociale pentru studenții ciclurilor de învățământ universitar și post‐universitar de studii aprofundate și master în UPT și pot fi împărțite în burse de merit, de studiu și de excelență;
b) Burse sociale, pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse, al căror cuantum minim este propus anual de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, raportându‐se la costurile reale pentru masă și cazare. Bursele sociale pot fi cumulate cu celelalte tipuri de burse;
c) Burse din alocații bugetare sau venituri proprii extrabugetare ale UPT precum și alte tipuri de burse speciale, conform criteriilor stabilite de legislația în vigoare, al căror cuantum trebuie să acopere cel puțin costurile pentru masă și cazare;
d) Burse pe bază de contract încheiat cu agenți economici ori cu alte persoane juridice sau fizice de tipul celor prevăzute la art. 205 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Studenții pot beneficia de împrumuturi prin Agenția de Credite și Burse pentru Studenți în conformitate cu art. 204 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 14. (1) Studenții care provin din medii dezavantajate sau cei care au rezultate remarcabile în educația și formarea lor profesională, culturală sau sportivă, beneficiază de locuri gratuite în taberele în limita bugetului acordat;
(2) Numărul de locuri în tabere este distribuit proporțional cu numărul de studenți din fiecare facultate;
(3) În cadrul acestor tabere se pot organiza sesiuni de formare profesională în context non‐formal pentru care studenții primesc un număr de credite ECVET/ECTS, conform Cartei UPT;
(4) Taberele tematice pot fi organizate de MECTS prin organismele sale, în perioada vacanțelor, cu consultarea federațiilor naționale studențești legal constituite;
(5) Distribuirea locurilor în tabere este asigurată de structurile studențești legal constituite din fiecare facultate.

CAPITOLUL III – Obligațiile Studentului

Art. 15. Studenții au următoarele obligații:
(1) De a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învățământ şi programelor analitice ale disciplinelor;
(2) De a respecta Carta, regulamentele și deciziile UPT;
(3) De a participa la ședințele structurilor de conducere din cadrul UPT în calitate de reprezentanți aleși ai studenților sau delegați ai structurilor studențești legal constituite din fiecare facultate;
(4) De a respecta standardele de calitate impuse de către UPT;
(5) De a respecta drepturile de autor ale altor persoane și de a recunoaște paternitatea informațiilor prezentate în lucrările elaborate;
(6) De a respecta prevederile codului etic al UPT;
(7) De a elabora și susține lucrări de evaluare la nivel de disciplină și lucrări de absolvire originale;
(8) De a sesiza autorităților competente orice nereguli în procesul de învățământ și în cadrul activităților conexe acestuia;
(9) De a participa la activități academice fără a fi sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe interzise;
(10) De a nu folosi un limbaj și comportament neadecvat mediului universitar;
(11) De a respecta corpul profesoral și personalul auxiliar;
(12) De a utiliza în mod corespunzător, conform destinației stabilite, toate facilitățile și subvențiile primite;
(13) De a plăti sumele corespunzătoare în cazul în care aceştia sunt găsiţi vinovaţi pentru prejudicierea universităţii prin degradarea sau distrugerea bunurilor materiale utilizate;;
(14) De a respecta curățenia, liniștea și ordinea în spațiul universitar;
(15 De a păstra integritatea și buna funcționare a bazei materiale puse la dispoziția lor de către Universitatea „Politehnica” din Timișoara;
(16) De a informa autoritățile competente cu privire la existența oricărei situații care ar putea influența buna desfășurare a activităților de studiu individual și general;
(17) De a îndeplini angajamentele financiare impuse de către UPT, în condițiile stabilite în contractul de studiu;
(18) De a purta o vestimentație decentă pe tot parcursul desfășurării actului educațional și al activităților conexe.
Art. 16. Studenților li se pot aplica următoarele sancțiuni:
(1) Mustrarea scrisă, aplicată de către Decanul Facultății;
(2) Avertismentul scris, aplicat de către Decanul Facultății;
(3) Retragerea dreptului de a fi cazat în căminele universității, sancțiune aplicată de către Directorul General Administrativ, la propunerea Comitetului de cămin, în urma consultării cu reprezentanții studenților;
(4) Exmatricularea din universitate, sancțiune aplicată de către Rector, la propunerea Consiliului Profesoral, în urma consultării cu reprezentanții studenților.

CAPITOLUL IV – Structuri Studențești

Art. 17. Studenții se pot asocia în structuri sau asociații studențești potrivit prevederilor art. 203 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 18. Structurile studențești din UPT sunt :
(1) Asociațiile studenţeşti legal constituite în fiecare Facultate;
(2) Consiliul Reprezentanţilor de an;
(3) Consiliul Studenţesc al Facultăţii;
(4) Convenţia Organizaţiilor Studenţeşti din Politehnica din Timișoara (COSPol);
(5) Comitetele studenţeşti de Cămin.

Art. 19. Asociațiile studenţeşti legal constituite în UPT, prevăzute în Anexa nr. 16 la Carta Universitară sunt:
(1) Asociația Studenților de la Facultatea de Arhitectură Timișoara (Asociația de la Patru);
(2) Liga Studenţilor Chimişti din Timişoara (LSCT);
(3) Liga Studenţilor din Facultatea de Automatică şi Calculatoare (Liga AC);
(4) Liga Studenţilor din Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii (LSFETc);
(5) Liga Studenţilor din Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică (LSFEE);
(6) Liga Studenţilor din Facultatea de Inginerie Hunedoara (LSH);
(7) Liga Studenţilor Facultăţii de Management în Producţie şi Transporturi(LSFMPT);
(8) Liga Studenţilor din Facultatea de Mecanică din Timişoara (LSFMT);
(9) Organizaţia Studenţească „Traian Lalescu” (OSTL);
Art. 20. Asociațiile studențești legal constituite în UPT sunt membre ale Convenției Organizațiilor
Studențești din Politehnica din Timișoara (COSPol) și sunt singurele care își asumă reprezentarea studenților din UPT.
Art. 21. Asociațiile studențești legal constituite, au dreptul să acceseze spațiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenți sau pentru a derula activitățile interne, în afara orelor de curs și a altor activități prestabilite.
Art. 22. UPT cooperează cu asociațiile studențești legal constituite și se consultă cu acestea pentru aspectele privind dezvoltarea învățământului superior ori de câte ori se întocmește/elaborează/discută/adoptă un regulament/decizie ce afectează/reglementează activitatea de student și mediul academic.
Art. 23. Colaborarea cu asociațiile studențești are la bază principiile respectului reciproc, deschiderii spre consultare și transparenței decizionale și se concretizează prin:
(1) Organizarea unor întâlniri periodice cu reprezentații acestora și implicarea reprezentanților/delegaților acestora în elaborarea de strategii/documente/regulamente ce vizează mediul academic;
(2) Includerea reprezentanților organizațiilor studențești legal constituite în delegațiile oficiale/vizitele oficiale ale universității/alte activități oficiale ale universității care vizează problematica studențească sau activitatea acestora;
(3) Susținerea financiară și logistică, conform Cartei UPT, a structurilor studențești legal constituite în activitățile lor de către universitate.
Art. 24. Asociațiile studențești legal constituite elaborează anual un raport privind respectarea prevederilor prezentului cod în UPT. Raportul se face public înainte de începerea fiecărui an universitar pe site‐ul universității. În cazul constatării unor deficienţe, universitatea are obligația de a soluționa și de a face publice modalitățile de soluţionare a acestora.
Art. 25. Asociațiile studențești pot iniția activități de evaluare menționate la Art. 12, aliniatul (15), cu respectarea legilor în vigoare la care să participe studenții, cadrele didactice.
Art. 26. Pentru a‐şi putea desfăşura activitatea în cadrul şi/sau sub egida Universităţii, orice organizaţie studenţească nou‐înfiinţată trebuie să fie recunoscută de către UPT, printr‐o decizie a Senatului Universității. Pentru a putea fi recunoscută de Senatul Universitar, orice nouă organizaţie trebuie să facă dovada validităţii actelor sale (statut, hotărâre de înfiinţare, ştampilă, conducere legală), să dovedească corectitudine în procesul de recrutare de membri şi de alegere, să prezinte activităţile sale, statutul său și să nu încalce Carta şi normele universitare. De asemenea organizația nu trebuie să aibă abateri de ordin etic sau conflicte cu alte organizaţii studenţeşti recunoscute de Universitate.
Art. 27. Preşedinţii organizaţiilor studenţeşti recunoscute de UPT, pot participa cu statut de invitat în Consiliile Facultăţilor, Senatul Universitar, Biroul Consiliului Facultății şi Consiliul de Administraţie pentru a susţine o cauză care îi priveşte pe studenţii facultăţii pe care o reprezintă şi pot fi consultaţi în diferite probleme studenţeşti.

CAPITOLUL V – Studenți Reprezentanți

Art. 28. Studenții sunt reprezentați în structurile consultative, decizionale și executive din cadrul UPT potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și Cartei Universitare.
Art. 29. Studenții participă la luarea deciziilor din cadrul UPT în temeiul următoarelor drepturi:
(1) Dreptul de a alege și de a fi aleși în structuri de conducere ale UPT, conform Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
(2) Dreptul de a fi reprezentați în Senatul UPT și în Consiliul Facultății într‐o proporție de minim 25%, în condițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și în baza Regulamentului de Alegere a Studenților Reprezentanți, elaborat de către organizațiile studențești legal constituite din universitate, urmat de către un proces de alegere organizat doar de către acestea;
(3) Dreptul de a fi reprezentați în structurile UPT care gestionează serviciile sociale, inclusiv comisiile de cazări, de alocare a burselor, de alocare a taberelor;
(4) Dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalității de desemnare a rectorului prin reprezentanți, precum și în procesul de desemnare a acestuia indiferent de modalitatea de desemnare, potrivit art. 209 alin (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
(5) Dreptul de a consulta și a informa studenții în legătură cu hotărârile și deciziile din structurile de conducere ale instituției ce îi vizează;
(6) Dreptul de a solicita balanța de venituri și cheltuieli pentru fiecare cămin studențesc și pentru cantinele studențești.
Art. 30. Principalele funcţii și forme de reprezentare ale studenţilor în cadrul UPT sunt:
(1) reprezentant de an/serie/secție;
(2) reprezentant în Consiliul Facultății;
(3) reprezentant în Biroul Consiliului Facultății;
(4) reprezentant în Senatul Universității;
(5) reprezentant în Biroul Senatului;
(6) reprezentant în Consiliul de Administrație;
(7) președintele organizației studențești din facultate;
(8) președinte al unui comitet de cămin;
(9) responsabil de palier;
(10) reprezentant în comisii interne ale UPT;
(11) alte forme de reprezentare.
Art. 31. Cadrele didactice nu se pot implica în procedurile de alegere a studenților reprezentanți, indiferent de nivelul de reprezentare. Intervențiile se sancționează conform prevederilor art. 312 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Instituția, nu poate condiţiona statutul de student reprezentant în funcţie de performanţele academice, prezenţa la cursuri, seminarii şi laboratoare.
Art. 32. Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în structuri decizionale (Consiliu, Senat și Consiliu de Administrație) ale UPT pentru mai mult de 4 ani, indiferent de perioada în care s‐au derulat mandatele şi de întreruperile acestora.
Art. 33. Reprezentanții studenților în Consiliile Facultăților și în Senatul UPT sunt aleși prin votul direct, secret și universal al tuturor studenților de la nivelul facultăților, respectiv al universității. Organizațiile studențești legal constituite la nivel de facultate pot delega reprezentanți de drept în aceste structuri. Numărul reprezentanților delegați de organizații studențești în aceste structuri se stabileşte în baza autonomiei universitare.
Art. 34. Procesul de desemnare a studenților membri în orice alte structuri consultative, deliberative și executive decât cele prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se realizează conform cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru structurile şi funcţiile de reprezentare a studenţilor din UPT de către organizațiile studențești legal constituite în UPT.

Art. 35. Federațiile studențești legal constituite la nivel național desemnează reprezentanți în consiliile consultative ale MECTS potrivit art. 217 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 36.Calitatea de membru în funcţiile şi structurile de reprezentare a studenţilor din UPT se pierde în următoarele cazuri:

(1) Odată cu pierderea calităţii de student (absolvirea unui ciclu de învăţământ, exmatricularea, ş.a.);
(2) Întreruperea studiilor pentru o perioadă mai mare de un semestru;
(3) Absenţe nemotivate, la mai mult de două şedinţe consecutive sau trei şedinţe pe parcursul unui an universitar;
(4) Neimplicarea în activităţile din fişa postului, Anexa 3 la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru structurile şi funcţiile de reprezentare a studenţilor din Universitatea „Politehnica” din Timişoara;
(5) Alte situaţii menţionate în Carta Universității.
Art. 37. Studenții reprezentanți au următoarele drepturi:
(1)De a avea acces la toate activitățile desfășurate de către organismele în cadrul cărora sunt reprezentanți;
(2)De a avea acces la toate informațiile ce vizează activitatea organismului în care este reprezentant;
(3)De a avea drept de vot în organismele în cadrul cărora sunt reprezentanți;
(4)De a nu le fi influențată activitatea academică de asumarea responsabilităților presupuse de calitatea de student reprezentant:
a) Studenții reprezentanți au dreptul de a recupera laboratoare sau seminarele gratuit dacă s‐au suprapus peste activități impuse de calitatea de student reprezentant;
b) Dacă recuperarea lor nu este posibilă, cadrele didactice sau responsabilii de seminare sau laboratoare vor indica modalități de echivalare a activității pierdute;
(5)De a recupera examenele dacă acestea s‐au suprapus peste activități impuse de calitatea de student reprezentant;
(6)De a putea accesa secretariatele facultăților atât în timpul programului cât și în afara lui pentru îndeplinirea cât mai eficientă a sarcinilor.
Art. 38. Studenții reprezentanți au următoarele obligații:
(1) De a respecta prevederile cuprinse în Codul universitar al drepturilor și obligaților studentului din UPT;
(2) De a reprezenta interesele studenților fără a fi influențați de alți factori interni sau externi;
(3) De a reprezenta interesele tuturor studenților, indiferent de naționalitate, sex, religie, convingeri politice sau orientare sexuală;
(4) De a informa studenții cu privire la activitățile întreprinse și deciziile luate și de a asigura diseminarea informațiilor în timp util;
(5) De a participa la activitățile care decurg din poziția pe care o dețin;
(6) De a face publică și a denunța orice tentativă de influențare a deciziei lor;
(7) De a răspunde oricărui student pe care îl reprezintă atunci când îi este semnalată o problemă care ține de atribuțiile ce îi revin din calitatea de student reprezentat;
(8) De a păstra periodic contactul cu studenții pe care îi reprezintă prin:
a) Asigurarea faptului că datele proprii de contact sunt disponibile pe site‐ul UPT și pe site‐ul Facultăților sau prin orice mijloace de comunicare ale studenților (grupuri de discuții, forumuri etc.), în funcție de structura în care este reprezentant;
b) Informarea periodică a studenților pe care îi reprezintă cu privire la subiectele relevante ale activității și statutului studenților care sunt în dezbatere la nivelul structurilor în care dețin calitatea de reprezentant;
c) Publicarea, după fiecare ședință la care participă, a deciziilor care privesc activitatea și statutul studenților pe care îi reprezintă;
(9) De a aloca timpul și abilitățile proprii pentru îndeplinirea sarcinilor ce decurg din calitatea de student reprezentant.

CAPITOLUL VI – Dispoziții finale

Art. 39. Personalul universității care, încălcând un drept al studentului îi provoacă acestuia un prejudiciu, va fi sancționat, de către organul competent, prin aplicarea prevederilor legale și a Cartei UPT. Propaganda politică, precum şi orice formă de discriminare individuală sau de grup, sunt interzise în cadrul UPT.
Art. 40. Federațiile naționale ale organizațiilor studențești elaborează anual un raport privind respectarea prevederilor prezentului cod în universitățile din sistemul național de învățământ.
Art. 41. Modificarea prezentului document se realizează prin analizarea propunerilor depuse la registratura universității și adresate Comisiei de Probleme Studențești a Senatului și Convenției Organizațiilor Studențești din Politehnica din Timișoara (COSPol). Supunerea la vot a propunerilor se face în maxim o lună de la depunerea acestora și necesită 2/3 din voturile fiecărei structuri pentru a fi acceptată. Varianta actualizată va fi înaintată spre avizare Consiliului de Administrație și supusă spre adoptare Senatului UPT.
Art. 42. Prezentul Cod intră în vigoare o dată cu începerea anului universitar 2012/2013, când orice dispozitii contrare lui se abrogă.